?> ?>

Statut Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „TT POMORZE”

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „TT Pomorze” – w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zębowo, gmina Kobylnica, województwo Pomorskie.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Propagowanie idei modelarstwa redukcyjnego w skali 1:120 oraz innych skalach na platformach medialnych (TV, radio, gazety, internet) 
  2. Organizacja i finasowanie pokazów makiet redukcyjnych w skali 1:120 i innych skalach
  3. Organizacja i finansowanie warsztatów modelarskich dla dzieci i dorosłych
  4. Wspieranie i promowanie modelarstwa kolejowego w skali 1:120 i innych skalach
  5. Aktywne uczestnictwo w projektach mających na celu upamiętnianie historii kolejnictwa.
  6. Współpraca z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami w Polsce i za granicą.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
  1. Organizację wystaw modelarskich
  2. Organizację warsztatów modelarskich
  3. Propagowanie idei modelarstwa w mediach
  4. Kultywowanie historii kolejnictwa i modelarstwa kolejowego
  5. Kultywowanie historii modelarstwa  
  6. Budowę oraz aranżację: dioram, modułów makiety kolejowej z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych przez stowarzyszenie na zlecenie odbiorców prywatnych i instytucji pożytku publicznego;
  7. Budowę oraz aranżację: dioram, modułów makiety kolejowej z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych przez stowarzyszenie dla członków stowarzyszenia;  
  8. Zakup modeli w skali, infrastruktury oraz narzędzi z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych przez stowarzyszenie do celu budowy nowych lub już istniejących dioram, modułów makiety kolejowej.”
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację trzech członków.
 3. Członek ma prawo:
  1. Rekomendować uchwały do podjęcia przez Zebranie Członków
  2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 1. Członek obowiązany jest do:
  1. Zaangażowania w bieżące działania Stowarzyszenia 
  2. Zaangażowania w rozwój Stowarzyszenia 
  3. Regularnego opłacania składek
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
       1. Wykluczenia przez Zebranie Członków na wskutek głosowania i podjęcia decyzji przez wszystkich członków.
       2. Śmierci Członka Stowarzyszenia
       3. Pisemnego oświadczenia Członka o chęci rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 3. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Członków,
 2. Przedstawiciel.
 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 3. W sprawach określonych w par. 19 pkt. f – k) wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.  
 4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju 
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków  
 4. uchwalanie zmian regulaminu stowarzyszenia
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. ustalenie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich
 7. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 8. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 9. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 10. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
 11. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 

5 000 zł

 1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 2. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków. 
 3. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków
 1. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł
 1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia
 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.